சினேஹா மற்றும் பிரசன்னாவின் திருமண வரவேற்பும் நிச்சயர்தமும்