தெருவைக் கடக்கும்போது வாகனத்தில் மோதுண்ட சிறுவர்கள்