இது தடை தாண்டிப் பாய்தலா இல்லை தடை தட்டிப் பாய்தலா?