மனிதனைப் போல இரண்டு காலில் தெருவைக் கடக்கும் நாய்

உண்மையான பாதசாரி இவர்தான்