இந்தப் பெண் கூடைப் பந்தை போட முயற்சி செய்து குட்டிக் கரணம் அடித்த காட்சி