இதென்ன தண்டவாளத்தில் தொடரூந்து வருகிறதா இல்லை சுனாமி அடிக்கும் கடல் மேல் வருகிறதா?