சிரியா அரசாங்கத்துக்கு எதிரான கூலிப் படைகளின் தாக்குதலில் எரிந்த அரசாங்க கவச வாகனம்