நடக்கும் போது கண்களை திறந்து கொண்டு நடக்க வேண்டும், இல்லாவிடில் இதுதான் நடக்கும்.