உலகிலுள்ள விலை உயர்ந்த கார்களெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வந்தால் எப்படி இருக்கும்? இப்படித்தான்…