இப்பிடியெல்லாம் விழுந்து முறியும் இவர்கள் மனிதர்கள் தானா?